Skip to main content

Pictet Regeneration belegt met focus op Biodiversiteit – Februari 2023

In allerlei opzichten komt er een steeds duidelijker prijskaartje te hangen aan de wijze waarop bedrijven met natuurlijke biodiversiteit omspringen. De omslag die zich aftekent, speelt in de kaart van bedrijven die de natuur de ruimte geven om zichzelf te herstellen. Dat is het werkterrein van de ReGeneration-strategie van Pictet. 

Als een bedrijf een methode vindt om enorme hoeveelheden vervuild water via zuivering kosteloos weer geschikt te maken voor consumptie, stromen de winsten waarschijnlijk binnen. Op de beurs zou een dergelijke onderneming miljarden waard zijn. Maar als datzelfde proces op natuurlijke wijze gebeurt – bijvoorbeeld via zandfiltratie in de Nederlandse duinen – hangt de maatschappij daar niet of nauwelijks een prijskaartje aan. 

De enorme groei van het geproduceerde en menselijke kapitaal, gaat ten koste van het natuurlijk kapitaal. Dat is niet langer zo vol te houden. 

De afgelopen decennia heeft de mensheid in veel vooruitzichten een grotere vooruitgang geboekt dan in de eeuwen daarvoor. Meer dan 95% van alle baby’s die geboren worden, haalt de vijftiende verjaardag. In de negentiende eeuw was dat slechts een op drie. Het bbp per wereldburger is sinds 1820 vervijftienvoudigd. En in de afgelopen dertig jaar zijn er meer wegen, gebouwen en machines gebouwd dan ooit tevoren. De afgelopen jaren trekt de impact die deze vooruitgang heeft op de natuur echter steeds meer aandacht. Uit gegevens1 komt duidelijk naar voren dat tegenover de gestage toename van het geproduceerde kapitaal (gebouwen, machines, infrastructuur, etc.) en menselijke kapitaal (beter onderwijs en toename levensverwachting) een grote daling staat van natuurlijk kapitaal (bosgrond, landbouwgrond, etc.).

Omslag naar een regeneratieve economie

Om te voorkomen dat het natuurlijk kapitaal volledig wordt uitgeput, moet de omslag gemaakt worden naar een regeneratieve economie. Dat is een harmonieus systeem met als belangrijkste kenmerk dat het zichzelf in stand kan houden, net zoals dat in de natuur te vinden is bij een cel, een bos of onze planeet zelf. Recente ontwikkelingen wijzen erop dat zo’n toekomst minder ver weg is dan je zou denken. Eind vorig jaar werd bijvoorbeeld op klimaatbijeenkomst COP15 afgesproken om de komende jaar 30% van het land- en zeeoppervlak tot beschermd gebied te verklaren. Daarnaast voeren veel nationale overheden allerlei nieuwe maatregelen door om de biodiversiteit te beschermen. Zowel in Europa als de Verenigde Staten zijn er vergevorderde plannen om natuurlijk kapitaal op te nemen in boekhoudregels voor financiële verslaglegging. Als er een duidelijk prijskaartje hangt aan natuurlijk kapitaal, kan dat voor bedrijven aanleiding zijn om te kijken of ze op een andere wijze met de natuur kunnen omspringen.

Dit soort veranderingen leveren enorm veel kansen op voor bedrijven met slimme oplossingen voor bijvoorbeeld het hergebruik van materialen en het verduurzaming van grondstofwinning. Dankzij de opkomst van nieuwe waardeketens en het ontstaan van nieuwe bedrijfsmodellen een nieuwe biodiversiteits- en natuurmarkt, die naar schatting in 2030 al een omvang van 4.500 miljard dollar kan bereiken2. Deze markt is het werkterrein van de nieuwe Pictet ReGeneration-strategie, die belegt in een selectie van circa 50 aandelen van bedrijven die bijdragen aan regeneratie van natuur en herstel van biodiversiteit. Beleggen in biodiversiteit heeft de wind in de rug van veranderende regelgeving en een toenemend consumentenbewustzijn. De indrukwekkende opmars van groene energie – als onderdeel van de totale energiemix en ook als beleggingsthema op financiële markten – onderstreept wat de impact hiervan kan zijn. 

1 Bron: Managi and Kumar (2018) Global capital stocks per capita, 1992 – 2014
2 Bron: Food and Land Use Coalition, September 2019

KFI

Author KFI

More posts by KFI