Skip to main content

Nicolas Jacob – Oddo BHF Asset Managment

Het slotcommuniqué van COP 28 in december 2023 vormt een historisch keerpunt in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Door de nadruk te leggen op de noodzaak om in de komende decennia “af te stappen van fossiele brandstoffen in energiesystemen”, werden olie, gas en kolen op gelijke voet gesteld en werd het belang van het komende decennium voor een versnelde vermindering van de uitstoot van broeikasgassen benadrukt. Om te voldoen aan de Overeenkomst van Parijs moet de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 43% zijn verminderd ten opzichte van 2019 en in 2035 met 60%. Dit vereist een verdrievoudiging van de wereldwijde capaciteit voor hernieuwbare energie tegen 2030, wat overeenkomt met een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van ongeveer 15%. Om de ambitieuze doelstellingen te halen, moet ook de ontwikkeling van koolstofvrije of koolstofarme technologieën worden versneld, waaronder kernenergie, koolstofafvang en -opslag en de productie van koolstofarme waterstof. Deze doelstelling is een uitdaging en zal de bedrijfspraktijk ingrijpend veranderen. Dit zal wereldwijd veel kansen creëren voor bedrijven die met hun bedrijfsmodel een positieve en significante bijdrage leveren aan ecologische verandering. Naast het tegengaan van klimaatverandering wordt duurzaamheid dus een megatrend die winstkansen op lange termijn biedt voor beleggers. Dit wordt ook bevestigd door cijfers van het Internationaal Energieagentschap (IEA).

Versnelde uitbreiding van hernieuwbare energie

In oktober 2023 publiceerde het Internationaal Energieagentschap (IEA) zijn vooruitzichten voor de wereldwijde markt voor hernieuwbare energie. Dit beschrijft een energiesysteem in 2030 waarin schone technologieën een aanzienlijk grotere rol spelen dan vandaag. Dit omvat bijna 10 keer zoveel elektrische auto’s op de weg wereldwijd; fotovoltaïsche zonne-energie die meer elektriciteit opwekt dan het hele Amerikaanse elektriciteitssysteem op dit moment doet; het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de wereldwijde elektriciteitsmix nadert de 50%, tegenover ongeveer 30% nu; warmtepompen en andere elektrische verwarmingssystemen die het wereldwijd beter doen dan boilers op fossiele brandstoffen; en er wordt drie keer zoveel geïnvesteerd in nieuwe offshore windprojecten dan in nieuwe kolen- en gasgestookte energiecentrales. Hernieuwbare energie is nu concurrerend in termen van kosten. Dit stelt bedrijven op hun beurt in staat om te profiteren van de versnelde groei van investeringen in hernieuwbare capaciteit in de hele waardeketen – van infrastructuurplanning, installatie en onderhoud tot stroomopwekking en -distributie.

Supercyclus voor investeringen in elektriciteitsnetten

Een modern, efficiënt elektriciteitsnet is essentieel voor een succesvolle energietransitie. Vorig jaar werd wereldwijd voor 274 miljard dollar geïnvesteerd in de modernisering en aanleg van elektriciteitsnetten. Voor een CO2-neutraal scenario tegen 2050 is 800 miljard dollar nodig. Een vijfde van de noodzakelijke investeringen zou gaan naar de vervanging van sterk verouderde systemen en twee vijfde naar de modernisering en bouw van infrastructuursystemen. Hiervan zou 40 % bestaan uit transmissie-infrastructuur, d.w.z. hoogspanningsnetten voor transport over lange afstanden, en 60 % uit distributie-infrastructuur, d.w.z. midden- en laagspanningsnetten voor lokaal transport. Voor de exploitanten van deze netten en de hele waardeketen wordt verwacht dat de markt tot 2030 met gemiddeld 7-8% per jaar zal groeien. De investeringsachterstand die in veel regio’s zichtbaar is, is tot nu toe gecompenseerd door een grotere energie-efficiëntie. Drie factoren zullen nu echter waarschijnlijk leiden tot een versnelling van de investeringen. 70% van de elektriciteitsnetten in de VS en Europa zijn meer dan 30 jaar oud. Tegelijkertijd neemt de beschikbaarheid van hernieuwbare energie toe. De ontwikkeling van nieuwe vormen van gebruik, met name op het gebied van mobiliteit en digitalisering, bijvoorbeeld in elektrische voertuigen en datacenters, genereert extra vraag naar elektriciteit en maakt uitbreiding van het elektriciteitsnet noodzakelijk.

Flexibele netwerken, efficiënt energiegebruik

In november 2023 presenteerde de Europese Commissie een reeks maatregelen om de uitbreiding van de elektriciteitsnetten in Europa te versnellen om ze slimmer en efficiënter te maken. Als gevolg van deze maatregelen zal Europa zijn jaarlijkse investeringen in elektriciteitsnetten verdubbelen van 40 miljard euro naar 80 miljard euro. Efficiënt energiegebruik wordt echter ook steeds belangrijker in de privésector als reactie op de hoge elektriciteitsprijzen. Er zijn ook interessante subtopics binnen de megatrend van ecologische verandering en het bereiken van netto nuluitstoot: De toenemende digitalisering van de economie en de industrie in het bijzonder heeft de zakelijke softwaresector de afgelopen 20 jaar een gemiddelde jaarlijkse groei van ongeveer 7% opgeleverd, en de markt voor industriële software is de afgelopen vijf jaar zelfs met meer dan 10% per jaar gegroeid. Het gebruik van dit soort software maakt het mogelijk om het totale energieverbruik en de CO2-uitstoot te verminderen, met name tijdens de prototyping- en testfasen van verschillende industriële toepassingen. Dit draagt aanzienlijk bij tot het verhogen van de energie-efficiëntie in sectoren zoals de luchtvaart, de auto-industrie of de energie-efficiëntie van windturbines. Het is daarom niet verrassend dat de COP 28 ook de doelstelling formuleerde om de jaarlijkse toename van energie-efficiëntie te verhogen van de huidige 2% tot 4% in 2030.

Complex onderwerp – duidelijke structuur

Volgens internationale schattingen is er nog steeds een jaarlijks investeringstekort van USD 4 biljoen om de ecologische transitie werkelijkheid te laten worden. Privékapitaal vindt een groot aantal aantrekkelijke investerings- en groeimogelijkheden in deze wereldwijde megatrend. Voor zowel fondsbeheerders als beleggers is het nuttig om zich te richten op die gebieden waarvan het groeipotentieel belangrijke aspecten van ecologische verandering omvat: van schone energie en energie-efficiëntie tot duurzame mobiliteit en het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

LFI

Author LFI

More posts by LFI