Skip to main content

De aanbodschok die de prijzen opdreef, verdwijnt. Hoewel de inflatiecijfers dalen, is het nog wat vroeg om alarm te slaan op het gebied van prijzen. Wanneer is het tijd voor de verlaging van de belangrijkste rentetarieven waar de marktspelers zo reikhalzend naar uitkijken? Dit zal vooral afhangen van toekomstige ontwikkelingen in de economische situatie. Op dit moment zijn de economische indicatoren niet bijzonder bemoedigend. Vooral de verwerkende industrie en de bouw maken een periode van kwetsbaarheid door en de dienstensector heeft duidelijk wat van zijn dynamiek verloren. Aan de andere kant blijft de situatie gunstig op de arbeidsmarkt en blijft de werkloosheid gematigd. Daarnaast is de financiële gezondheid van bedrijven en huishoudens over het algemeen robuust, ondanks de stijging van de rente-uitgaven. We verwachten daarom geen ernstige recessie, maar de vooruitzichten voor macro-economische groei in 2024 lijken gematigd. Net als in 2023 zou de economie in de Verenigde Staten iets beter moeten presteren dan in de eurozone. In haar nieuwe voorspellingen die eind november werden gepubliceerd, voorspelt de OESO nu een groeivertraging tot ongeveer 1,5% in de Verenigde Staten en een licht herstel tot 0,9% in de eurozone.

Speelruimte

Als deze schattingen worden bevestigd, zouden centrale banken later dit jaar voldoende speelruimte moeten hebben om te beginnen met het verlagen van de belangrijkste rentetarieven in zowel Europa als de Verenigde Staten. Marktdeelnemers, die graag van het ene uiterste naar het andere gaan, voorspellen momenteel renteverlagingen van 1,25 punten in de Verenigde Staten en 1,5 punten in Europa voor volgend jaar. Deze prognose lijkt ons iets te agressief, gezien de nog steeds vrij hoge kerninflatie: 4,0% in de Verenigde Staten (okt. 2023), 3,6% in de eurozone (nov. 2023); en stijgende arbeidskosten: 4,3% in de VS (Q3 2023), 4,6% in deEMU (Q2 2023).  Het monetaire beleid moet echter van koers veranderen.

Ondanks recente dalingen ligt de obligatierente in Europa en de Verenigde Staten nog steeds op een niveau dat al jaren niet meer is voorgekomen. We zijn ervan overtuigd dat investeren in dit segment op de lange termijn een aantrekkelijk rendement oplevert. We geven daarom de voorkeur aan obligaties met een langere looptijd of, afhankelijk van de context van de portefeuille, obligaties met een iets bovengemiddelde duration. Lagere basisrentes zouden ook kansen moeten bieden voor vermogenswinsten.

Rentevoeten

De rentestijging betekent ook dat gediversifieerde portefeuilles met een evenwichtig profiel meer belangstelling zouden moeten krijgen. De dagen van nul of negatieve rendementen zijn voorbij. Gezien de recente stijging van de rente beleggen we weer meer in obligaties met een langere looptijd. Het veranderende rendementslandschap zou ertoe moeten bijdragen dat obligaties in de toekomst weer een prominentere rol gaan spelen in de portefeuillestrategieën van beleggers, vooral omdat de correlatie tussen aandelen en obligaties naar verwachting zal normaliseren. Wij denken dat de correlatie tussen aandelen en obligaties, die sterk is gestegen als gevolg van de aanbodschok, weer zal dalen. Het diversificatie-effect van het opnemen van obligaties in gemengde portefeuilles, d.w.z. de risicoverlaging, zal dus opnieuw groter zijn. 2024 zou dus wel eens een vruchtbaar jaar kunnen worden voor gediversifieerde beheeroplossingen.

Neutraal

Begin november hebben we onze positionering in de aandelenmarkt verhoogd van licht onderwogen naar neutraal: we hebben dus het aandelenluik verhoogd. Het was de juiste beslissing, zoals de scherpe prijsstijgingen in november lieten zien. Deze neutrale positionering weerspiegelt onze visie dat de risico’s en kansen in de aandelenmarkten momenteel relatief in balans zijn. Enerzijds blijven de groeivooruitzichten gematigd. Daarnaast wegen de krappere financieringsvoorwaarden op bedrijven en betekent de afnemende vraag dat stijgende rentevoeten en arbeidskosten niet gemakkelijk kunnen worden doorberekend in de prijzen. We zouden daarom een grotere druk op de marges kunnen zien. Aan de andere kant zouden aandelenmarkten moeten profiteren van het einde van de renteverhogingen en een waarschijnlijke daling van de rente in het komende jaar. Bovendien verwachten analisten dat de winstgroei (per aandeel) volgend jaar zal versnellen. Tot slot zijn de waarderingen over het algemeen niet erg hoog. De koers-winstverhoudingen voor de S&P 500- en Euro STOXX-indexen liggen momenteel bijvoorbeeld dicht bij hun langetermijngemiddelden en zijn zeer aantrekkelijk in bepaalde marktsectoren.

We zullen volgend jaar echter selectief moeten blijven in onze keuze van aandelen. Het zou bijvoorbeeld beter zijn om cyclische aandelen, die bijzonder gevoelig zijn voor economische risico’s, te vermijden en ons te concentreren op defensieve aandelen en, naar onze mening, kwaliteitsaandelen en groeiaandelen. Wij geven de voorkeur aan bedrijven die zeer kapitaalefficiënt zijn, weinig schulden hebben en deel uitmaken van groeitrends op de lange termijn. We denken in het bijzonder aan de technologiesector, vooral op het gebied van kunstmatige intelligentie, maar ook aan de gezondheidszorg, die profiteert van demografische factoren, en de luxegoederensector, die wordt gestimuleerd door de stijgende inkomens in opkomende landen.

Exogene factoren

Naast de onzekerheden in verband met het economische klimaat zijn er ook een aantal exogene factoren waarmee rekening moet worden gehouden voor 2024. De oorlog in Oekraïne en de botsingen in Gaza blijven belangrijke risicofactoren. De Taiwanese verkiezingen in januari 2024 kunnen de spanningen tussen China en Taiwan weer doen oplaaien. De Verenigde Staten hebben waarschijnlijk ook een spannend verkiezingsjaar voor de boeg. Er is alle reden om aan te nemen dat aan de Democratische kant de zittende president, Joe Biden, zich herkiesbaar zal stellen. Aan de Republikeinse kant geven de peilingen Donald Trump momenteel een ruime voorsprong, hoewel hij zich nog moet verantwoorden voor verschillende rechtszaken. Zijn verkiezing in november 2024 zou kunnen leiden tot een nieuwe polarisatie in de Verenigde Staten en een einde aan de Amerikaanse steun voor Oekraïne.  Het gepaste antwoord op de toenemende geopolitieke risico’s die de marktvolatiliteit in 2024 zullen bepalen, zou zijn om de Europese integratie te verdiepen.

FJV

Author FJV

More posts by FJV