Skip to main content

Door Edgar Mehrabyan, Investment Specialist bij AXA IM

Er bestaan een aantal misvattingen over groene obligaties. Maar wat is er nu van aan? Een analyse.

Mythe 1: Rendementen op groene obligaties zijn lager dan die op klassieke obligaties

Groene obligaties gedragen zich als klassieke obligaties en hun prestaties zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals marktomstandigheden en de kredietfundamentals van de emittent. Vergeet niet dat de milieuprojecten die worden gefinancierd door groene obligaties geen directe invloed hebben op het risico of de prestaties van de emittent.

Zoals de grafiek hieronder toont (jaarlijkse prestaties), kunnen groene obligaties aantrekkelijke rendementen bieden en hebben ze het in vijf van de afgelopen zeven kalenderjaren beter gedaan dan het conventionele obligatie-universum.

Bron: AXA IM, Bloomberg op 29 februari 2024

Op dit moment bieden groene obligaties beleggers aantrekkelijke rendementen terwijl ze hen toegang geven tot emittenten die investeren in de overgang naar een koolstofarme economie. Er is ook een daling van het “greenium” (het rendementsverschil tussen groene en conventionele obligaties), dat bijna gelijk is. Op 29 februari 2024 bedroeg greenium gemiddeld ongeveer 2 basispunten op de markt voor groene obligaties in euro. 

Mythe 2. Groene obligaties zijn een nichebelegging

Wat tien jaar geleden ongetwijfeld klopte, toen de markt nog in de kinderschoenen stond, is nu achterhaald. De markt voor groene obligaties heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld, met een steeds breder scala aan emittenten en een groeiende liquiditeit die een grotere sectorale en regionale diversificatie mogelijk maakt. Het universum van groene obligaties wordt ook gekenmerkt door toenemende diversificatie binnen het kredietsegment van de markt en door het groeiende aandeel van staatsobligaties.

Deze ontwikkeling, in combinatie met een groeiend bewustzijn van de noodzaak om de overgang te maken naar een koolstofarme economie, opent aantrekkelijke beleggingsperspectieven en draagt ertoe bij dat groene obligaties een geloofwaardig onderdeel worden van de totale allocatie van de meerderheid van de beleggers.

Mythe nr. 3. De omvang van de markt voor groene obligaties is relatief bescheiden

De groene obligatiemarkt heeft de afgelopen tien jaar een spectaculaire groei doorgemaakt, met een groeiend aantal particuliere, publieke en institutionele emittenten. Zoals de grafiek laat zien, brak de uitgifte van groene obligaties zelfs in de moeilijke context van 2023 alle records, met een volume van 422 miljard USD[1]. Deze trend zal zich in 2024 voortzetten, met een uitgiftevolume dat momenteel USD 1.620 miljard bedraagt van meer dan 740 emittenten[2]. Deze groei heeft geresulteerd in de creatie van een veelheid aan beleggingsoplossingen, variërend van internationale strategieën tot total return strategieën en short duration strategieën, met als doel bronnen van alfa te bieden die vergelijkbaar zijn met die van het bredere beleggingsuniversum.

Bron: AXA IM, Bloomberg op 29 februari 2024

In de afgelopen jaren is de belangstelling van meer ‘conventionele’ beleggers duidelijk toegenomen. Deze belangstelling zal waarschijnlijk aanhouden omdat beleggers een grotere bijdrage willen leveren aan het milieu en tegelijkertijd een positie willen verwerven in een groeiende, sterk gediversifieerde en steeds liquider wordende markt.


[1]Bron: Bloomberg op 31 december 2024

[2]Bron: Bloomberg op 29 februari 2024

Deze promotionele communicatie vormt geen beleggingsonderzoek of financiële analyse met betrekking tot verrichtingen in financiële instrumenten in de zin van de MiFID-richtlijn (2014/65/EU), noch vormt het een aanbod van AXA Investment Managers of van aan AXA IM gelieerde ondernemingen om beleggingen, producten of diensten te kopen of te verkopen. Ze mag niet worden opgevat als een uitnodiging of advies tot beleggen, als juridisch of fiscaal advies, als een aanbeveling voor een beleggingsstrategie of als een gepersonaliseerde aanbeveling voor het kopen of verkopen van effecten.

Deze communicatie wordt uitsluitend gebruikt voor informatieve doeleinden. Ze werd samengesteld op basis van gegevens, projecties, ramingen, verwachtingen en veronderstellingen die subjectief kunnen zijn. De analyses en conclusies zijn de uitdrukking van een onafhankelijke mening, op basis van de beschikbare informatie op een bepaalde datum. De informatie in deze communicatie werd vereenvoudigd en is daardoor onvolledig. Deze communicatie vormt vanwege AXA Investment Managers of haar dochteronderneming geen contractueel element noch een aanbod om te kopen of verkopen, noch een beleggingsvoorstel of een beleggingsadvies.

Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, van deze communicatie is verboden, tenzij met voorafgaandelijke formele goedkeuring van AXA IM. AXA Investment Managers Paris kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige beslissing die op basis van deze informatie wordt genomen.

Deze communicatie werd uitgegeven door AXA Investment Managers Paris, een vennootschap opgericht onder de wetten van Frankrijk, met zetel in Tour Majunga, La Défense 9 – 6 place de la Pyramide – 92800 Puteaux, ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder nummer 353 534 506. Portfolio management Company goedgekeurd door de Autorité des Marchés Financiers (AMF) op 7 april 1992 onder het nr. GP92-08. Verspreid in België en Luxemburg, door AXA IM Benelux, vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Troonplein, 1, B-1000 Brussel, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 604.173.

© AXA Investment Managers 2024. Alle rechten voorbehouden.

EFI

Author EFI

More posts by EFI