Skip to main content

Om onze macht als belegger te benutten en zo positieve veranderingen teweeg te brengen, maken wij systematisch gebruik van ons stemrecht in het belang van onze klanten.

Uitoefening van stemrechten en verantwoordelijkheden

Het overkoepelende doel van ons stemgedrag is het beschermen en bevorderen van de rechten en langetermijnbelangen van onze klanten als aandeelhouders. Zo beschouwen wij het als onze verantwoordelijkheid om bedrijven en hun leidinggevenden verantwoordelijk te houden voor hun beslissingen. We willen een sterke cultuur van deugdelijk bestuur, doeltreffend beheer van milieu- en sociale kwesties en uitgebreide rapportering volgens geloofwaardige normen ondersteunen.

Stembereik

Aandelen

Voor onze aandelenfondsen definiëren de volgende principes de rekeningen en effecten die in aanmerking komen voor stemmen bij volmacht:

1. Voor actief beheerde fondsen streven we ernaar om te stemmen over 100% van de aandelenparticipaties.

2. Voor passieve strategieën willen we stemmen over bedrijven die 80% van het gewicht van de onderliggende benchmarks vertegenwoordigen. Deze doelstelling kan voor specifieke strategieën naar boven of naar beneden worden bijgesteld, afhankelijk van factoren zoals portefeuillegrootte, geografie of marktkapitalisatie.

3. Voor gescheiden rekeningen, met inbegrip van mandaten en gemeenschappelijke beleggingsfondsen van derden (d.w.z. sub-advisory) die door Pictet Asset Management worden beheerd, hebben klanten die de uitoefening van het stemrecht aan ons delegeren de keuze tussen het beleid van Pictet Asset Management of hun eigen stembeleid.

Multi-asset

Voor onze multi-assetfondsen vindt de stemming plaats op de onderliggende aandelenfondsen die worden beheerd door Pictet Asset Management. Wij streven er ook naar om te stemmen waar we directe posities hebben in bedrijven.

Stemrichtlijnen

Ons stembeleid, opgenomen in onze Responsible Investment Policy, is van toepassing op al onze beleggingsstrategieën (wij hebben geen strategiespecifiek stembeleid vastgelegd) en is gebaseerd op algemeen aanvaarde standaarden van beste praktijken op het gebied van corporate governance. Die omvatten raad van bestuur en management, remuneratie van het management, risicobeheersing en -rapportage, en aandeelhoudersrechten. De standaarden vormen een benchmark voor de beoordeling van bedrijven en de uitoefening van onze verplichtingen inzake actief aandeelhouderschap gedurende de hele levenscyclus van een belegging, van de fase vóór de belegging tot de betrokkenheid, de stemming bij volmacht en het moment van beëindiging.

Als actieve beheerders hechten wij veel belang aan de manier waarop we stemmen. Het langetermijnbelang van de aandeelhouders staat voorop. Soms stemmen wij tegen het management als we van mening zijn dat dit in het belang is van de aandeelhouders en onze klanten. Wanneer wij dat doen, classificeren we de stemming als significant, in overeenstemming met de Europese Aandeelhoudersrechtenrichtlijn II, en maken we onze beweegredenen openbaar als onderdeel van onze driemaandelijkse stemmingsrapportage. We behouden ons ook het recht voor om van ons stembeleid af te wijken om rekening te houden met bedrijfsspecifieke omstandigheden.

Wij zijn van mening dat governance, zowel voor bedrijven als voor landen, weer op de voorgrond zal treden en een veel belangrijkere rol zal spelen in de agenda van beleggers naarmate het einde van het lange tijdperk van goedkoop geld ten einde loopt. 

Eric Borremans, Head of Environmental Social & Governance Pictet Asset Management.

Stemactiviteit

De volgende grafieken geven een overzicht van de stemactiviteit van Pictet Asset Management in 2022. Dit zijn geaggregeerde gegevens die in de loop van het jaar zijn verzameld.

1. Geaggregeerde stemmen 2022

Overzicht van de vergaderingen

In 2022 stemde Pictet Asset Management op 3.576 van de 3.677 algemene stemgerechtigde vergaderingen voor actieve en passieve aandelen. We stemden ‘tegen’ (incl. ‘met onthouding’) over minstens één beslissing op 1.641 vergaderingen en we stemden niet op 101 vergaderingen.

Afb. 1 – Stemactiviteit 2022

 

Bron: Pictet Asset Management, ISS – december 2022

Beslissingen van het management

Van de 42.540 managementbeslissingen hebben we tegen het management gestemd over 4.101 punten (10%), voor het management gestemd over 37.718 punten (89%) en ons onthouden van stemming over 421 punten (1%).

Wij hebben tegen het management gestemd over beslissingen die voornamelijk betrekking hebben op de verkiezing van bestuurders (46%), vergoedingen (21%) en bestuurdersgerelateerde kwesties (10%)

Afb. 2 – Uitsplitsing van niet ondersteunde managementbeslissingen

 

Bron: Pictet Asset Management, ISS, december 2022

Beslissingen van aandeelhouders

Wij hebben tegen 527 aandeelhoudersbeslissingen gestemd, zijnde 45% van de 1.139 voorstellen.

De belangrijkste categorieën van aandeelhoudersbeslissingen die we niet hebben gesteund, hebben betrekking op sociale kwesties (34%), corporate governance (19%) en milieukwesties (17%).

Afb. 3 – Uitsplitsing van niet-ondersteunde aandeelhoudersbeslissingen

 

Bron: Pictet Asset Management, ISS – december 2022

Wij hebben 603 aandeelhoudersbeslissingen gesteund, zijnde 53% van de 1.139 voorstellen.

De belangrijkste categorieën van aandeelhoudersbeslissingen die we hebben gesteund, zijn de verkiezing van bestuurders (25%), auditgerelateerde kwesties (12%) en milieuzaken (10%).

Afb. 4 – Uitsplitsing van ondersteunde aandeelhoudersbeslissingen

 

Bron: Pictet Asset Management, ISS – december 2022

Afwijkingen van de stemadviezen

In 2022 zijn we bij 218 beslissingen afgeweken van de aanbevelingen van derden. De belangrijkste categorieën waarvoor we zijn afgeweken, hadden betrekking op de verkiezing van bestuurders (98 beslissingen), bestuurdersgerelateerde kwesties (43 beslissingen) en niet-salariële vergoedingen, inclusief de goedkeuring van de aandeelhouders voor beloningsgerelateerde zaken (42 beslissingen).

Afb. 5 – Uitsplitsing van afwijkingen van het stembeleid van Pictet Asset Management

 

Bron: Pictet Asset Management, ISS – december 2022

KFI

Author KFI

More posts by KFI