Skip to main content

Wat dient u te onthouden?

•             De Wet van 28 december 2023 houdende diverse fiscale bepalingen voorziet een aanpassing van artikel 362bis van het Wetboek van Inkomstenbelasting (WIB) en dit heeft een belangrijk gevolg voor Belgische vennootschappen die het TAK 6-kapitalisatiecontract hebben onderschreven of willen onderschrijven.

Het is een heel positieve evolutie dat deze Wetswijziging het fiscale regime van het TAK 6-kapitalisatiecontract onderschreven door een Belgische vennootschap vastlegt. In tegenstelling tot de vroegere Rulings is de Wetswijziging definitief, zodat er nu dus rechtszekerheid bestaat wat betreft de fiscale behandeling van dit soort contract.

•             Vennootschappen die het TAK 6- kapitalisatie- contract hebben onderschreven dienen vanaf het boekjaar 2024 op jaarlijkse basis (meer bepaald op het einde van elk boekjaar) de latente, niet- gerealiseerde meer- of minderwaarden van het TAK 6-kapitalisatiecontract tot uitdrukking te brengen in hun boekhouding, met de bijhorende jaarlijkse fiscale impact (afhankelijk van de al dan niet gerealiseerde meer- of minderwaarde).

•             Het nieuwe systeem leidt op geen enkele manier tot een verhoging van de fiscaliteit van toepassing op het TAK 6-kapitalisatiecontract. Dit behoudt zijn neutrale en eenvoudige fiscaliteit. Zo onder meer is er bij de instap geen premietaks van 4,4% (van toepassing voor rechtspersonen) verschuldigd.

•             Het aanhouden en beheren van een beleggingsportefeuille door een Belgische vennootschap is ingewikkeld en vraagt heel wat opvolging op administratief, boekhoudkundig en fiscaal gebied. Het TAK 6-kapitalisatiecontract zal in vele gevallen hierop een antwoord bieden.

•             Binnen het TAK 6-kapitalisatiecontract kan steeds worden geïnvesteerd in alle soorten van investeringsproducten volgens het eigen, geïndividualiseerd risicoprofiel van de vennootschap die het contract heeft onderschreven.

Historiek van de Wetswijziging

Het artikel 58 Van de Wet van de 28 december 2023 houdende diverse fiscale bepalingen voorziet een aanpassing van artikel 362bis van het WIB en dit heeft een belangrijk gevolg voor Belgische vennootschappen die een TAK 6-kapitalisatiecontract hebben onderschreven of willen onderschrijven. Op grond van deze Wetswijziging zullen de meer- of minderwaarden die op het contract worden gerealiseerd jaarlijks dienen te worden geherwaardeerd in de boekhouding van de vennootschap die dit contract heeft onderschreven.

De Wetswijziging van 28 december 2023 werd voorafgegaan door 2 Rulings van de Dienst Voorafgaande Beslissing (“DVB” of “Rulingcommissie”) dd. 1 juni 2021 met referentie 2021.0254 (die werd bekomen door Lombard International Assurance S.A.) en dd. 14 februari 2023 met referentie 2021.0510. In beide Rulings werd de fiscale draagwijdte behandeld van het TAK 6-kapitalisatie- contract onderschreven door een Belgische vennootschap.

Beide Rulings stemden voor wat betreft bijna alle punten met elkaar overeen, hetgeen de soliditeit van het TAK 6- kapitalisatiecontract bevestigde. Zo onder meer bevestigen beide voorafgaande beslissingen dat:

(a)          De inkomsten uit het TAK 6-kapitalisatiecontract kwalificeren als interesten in de zin van artikel 19, § 1, 1° Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 (WIB);

(b)          Er geen sprake is van fiscaal misbruik bij het onderschrijven van het TAK 6-kapitalisatiecontract;

(c)          Het TAK 6-kapitalisatiecontract niet kwalificeert als ‘aandeel’ in de zin van artikel 215, lid 3, 1° WIB (voor wat betreft de toepassing van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting);

(d)          Minderwaarden op het TAK 6-kapitalisatiecontract fiscaal aftrekbaar zijn;

(e)          Er geen jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen (de zgn. ‘instapbelasting’ die 4,4% bedraagt voor vennootschappen en andere rechtspersonen) van toepassing is;

(f)           ) Een verzaking aan de roerende voorheffing op het TAK 6-kapitalisatiecontract mogelijk is voor Belgische vennootschappen die als ‘beroepsbelegger’ kwalificeren overeenkomstig artikel 107, §2, 9°, c) KB/W.I.B. 1992.

Er was echter één belangrijk verschilpunt tussen beide Rulings, meer bepaald m.b.t. de toepassing van artikel 362bis WIB, dat van toepassing is indien een belastingplichtige kapitalen (die geen aandelen zijn) aanhoudt in het kader van de uitoefening van zijn beroepswerkzaamheid. Daar waar de Ruling van 2021, bekomen door Lombard International Assurance S.A. stelde dat de verlopen interesten op het TAK 6- kapitalisatiecontract enkel worden belast op het einde van het contract (meer bepaald bij volledige of gedeeltelijke afkoop), gaat de latere voorafgaande beslissing van 14 februari 2023 ervan uit dat de latente, niet-gerealiseerde meer- of minderwaarden van het TAK 6-kapitalisatiecontract op jaarlijkse basis (meer bepaald op het einde van elk boekjaar) dienen tot uitdrukking te worden gebracht in de boekhouding van de vennootschap, met de bijhorende jaarlijkse fiscale impact (afhankelijk van de niet-gerealiseerde meer- of minderwaarde).

Wat houdt de Wetswijziging van 28 december 2023 precies in?

Middels de Wetswijziging van 28 december 2023 volgt de Belgische wetgever nu het standpunt van de Ruling van 14 februari 2023.

Vanaf het boekjaar 2024 is het dus niet langer mogelijk om de positie in te nemen dat de op het TAK 6-kapitalisatiecontract gerealiseerde meerwaarde enkel bij afkoop uit het contract belastbaar is, zoals door de Belgische belastingadministratie werd aanvaard in de Ruling die Lombard International Assurance verkreeg op 1 juni 2021. Als gevolg van deze Wetswijziging behoudt deze Ruling dus quasi zijn volledige geldigheid, behoudens voor wat betreft dit specifiek punt.

Het systeem dat door de nieuwe Wet wordt vastgelegd brengt wat meer administratief werk teweeg in de boekhouding van de vennootschap aangezien jaarlijks een éénmalige herwaardering van het TAK 6-kapitalisatiecontract noodzakelijk zal zijn. De niet-gerealiseerde meerwaarde op het kapitalisatiecontract zal dan worden belast in de vennootschapsbelasting en zal in voorkomend geval dienen te worden voorgefinancierd, maar anderzijds zijn eventuele niet-gerealiseerde minderwaarden aftrekbaar.

Heel positief is dat de nieuwe Wet het fiscale regime van het TAK 6-kapitalisatiecontract onderschreven door een Belgische vennootschap definitief vastlegt. De positie ervan wordt nu dus gebetonneerd in de Belgische fiscale wetgeving.

Deze rechtszekerheid is uiteraard heel belangrijk voor Belgische vennootschappen die het TAK 6- kapitalisatiecontract hebben onderschreven en het nieuwe systeem leidt op geen enkele manier tot een verhoging van de fiscaliteit van toepassing op het TAK 6-kapitalisatiecontract.

Opportuniteit voor Belgische Vennootschappen om te beleggen via een TAK 6- kapitalisatiecontract

Het aanhouden en beheren van een beleggingsportefeuille door een Belgische vennootschap is ingewikkeld en vraagt heel wat opvolging op administratief, boekhoudkundig en fiscaal gebied. Bovendien lijken een aantal bepalingen in de vennootschapsbelasting onlogisch, zoals de belastbaarheid van de gerealiseerde meerwaarde op de belangrijkste beleggingsproducten t.o.v. de niet- aftrekbaarheid van de eventueel gerealiseerde minderwaarden.

Het TAK 6-kapitalisatiecontract is in vele gevallen een erg verstandige keuze voor vennootschappen omdat dit toelaat om via het contract een discretionair beheerde beleggingsportefeuille door een verzekeringsmaatschappij te doen aanhouden om zo tegemoet te komen aan de belangrijkste van deze bezwaren.

Hieronder vatten we nog eens kort de belangrijkste voordelen van het TAK 6–kapitalisatiecontract samen:

1.            Een neutrale en eenvoudige fiscaliteit die een besparing oplevert

Op het moment van het onderschrijven van het TAK 6-kapitalisatiecontract wordt geen premietaks aangerekend en deze is erg hoog indien vennootschappen en andere rechtspersonen een verzekeringscontract zouden onderschrijven (4,4%).

Tijdens de loopduur van het contract is er geen fiscaliteit, behoudens de noodzakelijke éénmalige herwaardering, elk boekjaar en het boeken van meer- of minderwaarde bij gehele en gedeeltelijke afkopen uit het contract. In deze gevallen zal meerwaarde op het kapitalisatiecontract worden belast in de vennootschapsbelasting en zijn eventuele minderwaarden aftrekbaar.

Maar binnen het TAK 6-kapitalisatiecontract zal er geen vennootschapsbelasting op de ontvangen intresten en dividenden dienen te worden betaald1, noch zal de meerwaarde die wordt gerealiseerd op de verkoop van individuele effecten worden belast in de vennootschapsbelasting. Bovendien kan de meerwaarde die binnen het contract wordt gerealiseerd, worden gecompenseerd met eventuele verliezen. Verder zal er binnen het contract geen TOB (Taks op Beursverrichtingen) van toepassing zijn, noch JTER (Jaarlijkse Taks op Effectenrekeningen) die wordt ingehouden op effectenrekeningen boven 1.000.000 EURO (op voorwaarde dat de depotbank van de onderliggende activa van het kapitalisatiecontract zich niet in België bevindt).2

Het spreekt vanzelf dat bovenstaande elementen een besparing opleveren, uiteraard op voorwaarde dat de vennootschap bereid is om de onderliggende tegoeden van het TAK 6-kapitalisatiecontract over te dragen aan de verzekeringsmaatschappij die deze tegoeden zal doen beheren door een discretionaire vermogensbeheerder.

Ook heel interessant is dat ‘kleine vennootschappen’ die genieten van het verminderd tarief in de vennootschapsbelasting hun voordelig fiscaal statuut niet verliezen naar aanleiding van het onderschrijven van het TAK 6-kapitalisatiecontract.

2.            Kapitalisatie-effect

De kracht van de samengestelde intrest binnen het kader van een investering met een lange(re) duurtijd zorgt voor een kapitalisatie-effect en hoger rendement.

3.            Een administratieve en boekhoudkundige vereenvoudiging

Het direct aanhouden van een beleggingsportefeuille door de vennootschap impliceert vele lijnen in de boekhouding van de vennootschap en dus een complexe boekhouding (soms zelfs erg complex, zoals bijvoorbeeld in het geval van een gestructureerd product dat dient doorgelicht te worden alvorens het correct kan worden geboekt). Daarentegen zorgt het onderschrijven van het TAK 6-kapitalisatiecontract voor een belangrijke administratieve vereenvoudiging met slechts één lijn in de boekhouding van de vennootschap.

4.            Discretionair vermogensbeheer ‘op maat’

Binnen het TAK 6-kapitalisatiecontract kan steeds worden geïnvesteerd in alle soorten van investeringsproducten volgens het eigen, geïndividualiseerd risicoprofiel van de vennootschap die het contract heeft onderschreven. Indien het kapitalisatiecontract een toegewezen fonds bevat, bestaat de mogelijkheid tot het aanduiden van één of meerdere discretionaire beheerders met het oog op het spreiden van de onderliggende activa (o.a. individuele obligaties- en aandelen, – externe – beleggingsfondsen, enz.).

Zo nodig, kan de gekozen investeringsstrategie van het TAK 6-kapitalisatiecontract te allen tijde door de vennootschap worden aangepast om nauw aan te sluiten bij een eventueel wijzigend risicoprofiel.

5.            Flexibele duurtijd

Elke vennootschap kan haar aangelegde liquiditeitsreserves of overtollige liquiditeiten investeren op korte, middellange of langere duurtijd en ook op ieder ogenblik en kosteloos afkopen uit of bijstortingen doen in het kapitalisatiecontract. Men mag ervan uitgaan dat de door de Wetswijziging vastgelegde fiscaliteit van toepassing zal blijven gedurende de volledige loopduur van het contract, ongeacht hoelang die is.

6.            De Veiligheidsdriehoek

Net zoals bij het levensverzekeringscontract kunnen de activa die in het kapitalisatiecontract TAK 6 zijn ondergebracht genieten van de sterke reglementaire bescherming van de zgn. Veiligheidsdriehoek in geval van financiële problemen bij één van de betrokken partijen (verzekeringsmaatschappij of depotbank).

Nicolaas Vancrombrugge, Lombard IA

Author Nicolaas Vancrombrugge, Lombard IA

More posts by Nicolaas Vancrombrugge, Lombard IA