Skip to main content

DNCA Invest Eurose (ISIN: LU0284394235) is een van de toonaangevende conservatieve flexibele fondsen op de Belgische markt. Dit populaire product, gelanceerd in 2007, werd al snel een succes dankzij zijn solide prestaties tijdens de twee financiële crises die de Europese markten toen troffen (de grote financiële crisis van 2008 en de crisis in de perifere landen in 2011). In vergelijking met andere flexibele fondsen die op de Belgische markt beschikbaar zijn, heeft het fonds van DNCA Finance het kenmerk dat het uitsluitend is blootgesteld aan de Europese financiële markten.

Adaptatie

In het decennium dat volgde, woog het lage rentebeleid van de Europese Centrale Bank echter zwaar op de prestaties van dit fonds voor voorzichtige allocatie, dat maximaal 35% in de aandelenmarkten mag beleggen. Dit heeft de beheermaatschappij ertoe aangezet om in 2021 wijzigingen aan te brengen in haar beheerbeleid na de pensionering van de hoofdbeheerder van het vastrentende deel van het fonds (Philippe Champigneulle).

Het nieuwe team heeft meer vrijheid gekregen om te diversifiëren want voorzien was er een sterke valuebenadering, door meer groei- en langetermijnthema’s in aandelen op te nemen, duurzaamheidsfactoren te integreren in de selectie van posities, blootstelling te verkrijgen aan andere obligatieklassen en zelfs afdekkingsmechanismen te gebruiken om de prestaties te beschermen.

Sinds 2022 heeft DNCA Invest Eurose dankzij de stijging van de obligatierente ook weer een aantrekkelijk rendement voor beleggers behaald. Hierdoor is de Morningstar-rating van het fonds geleidelijk gestegen naar vijf sterren. We hadden onlangs de gelegenheid om Baptiste Planchard (obligatieportefeuillebeheerder) en Damien Lanternier (aandelenportefeuillebeheerder) te ontmoeten om te praten over hun analyse van de macro-economische situatie en positionering naar 2024 toe.

Voorzichtig voor 2024

“We gaan het nieuwe jaar in met een vrij voorzichtige macro-economische aanpak”, benadrukt Baptiste Planchard. “Enerzijds kan de dalende inflatie in combinatie met stijgende lonen de consumptie blijven ondersteunen. Aan de andere kant is er ook onzekerheid over de economische situatie, waarbij de zwakte in de industriële sectoren overslaat naar de dienstensector. Tot slot zal de sinds 2022 georkestreerde stijging van de rente zich door de Europese economie blijven verspreiden, vooral via de financieringsvoorwaarden van banken”.

Tegen deze achtergrond zal de economische groei in 2024 onder druk blijven staan en zal de inflatie sterk afnemen. “We geloven echter dat het het makkelijke deel is dat is bereikt na de daling van de energieprijzen. Maar toekomstige prijsmatiging zal waarschijnlijk langer duren”, niet in het minst vanwege loon- en prijsstijgingen. “Op de langere termijn zullen factoren zoals de energietransitie, demografie en deglobalisering de inflatie in Europa waarschijnlijk ondersteunen”. Vergeleken met de zeer optimistische verwachtingen van de financiële markten denkt Baptiste Planchard dat de renteverlaging wel eens langzamer zou kunnen verlopen dan gehoopt. “De ECB zal niet te snel een overwinning op de inflatie willen vieren. 

Rendementen vergelijken

Wat de positionering van het fonds betreft, wijst Damien Lanternier erop dat de beheerders de voorkeur geven aan blootstelling aan liquide instrumenten. “Dit is een van onze belangrijkste aandachtspunten bij het nemen van beslissingen, omdat liquiditeit van echte waarde is voor beleggers. Risico vormt de kern van ons langetermijnallocatiebeleid”. Na goed stand te hebben gehouden in 2022 (-3,2%) en goed te zijn opgeveerd in 2023 (+8,4%), is DNCA Invest Eurose voor 25% blootgesteld aan Europese aandelen, en slechts voor 18% wanneer rekening wordt gehouden met bestaande afdekkingen.

“Om onze blootstelling tussen aandelen en obligaties te sturen, vergelijken we graag de prestaties van de aandelenportefeuille met die van de obligatieportefeuille. Het herstel van de obligatierente heeft ons in staat gesteld om de portefeuille opnieuw in evenwicht te brengen met vastrentende producten met korte looptijden, die 64% van de portefeuilleallocatie uitmaken,” aldus Damien Lanternier. ”Liquiditeiten vertegenwoordigen 10% van de totale activa.” 

Kasstroom

Wat de blootstelling aan de financiële markten betreft, zegt Damien Lanternier dat hij de voorkeur geeft aan bedrijven die veel kasstroom genereren met een lage schuldenlast. “We zoeken ook naar bedrijven die in het verleden een aanzienlijk deel van de gegenereerde cash hebben uitgekeerd aan aandeelhouders, zodat het rendement op eigen vermogen rond de 4,8% ligt”.

Het resultaat is een blootstelling aan sectoren met een voorkeur voor aandelen die waarde en rendement combineren, zoals banken (vooral Franse banken, die zullen profiteren van stijgende rentetarieven in 2024), telecombedrijven en energieproducenten. “We hebben ook ongeveer 30% van onze aandelenportefeuille blootgesteld aan waardeaandelen, maar meer gericht op groei, met name thema’s rond energietransitie.”

Bedrijfsobligaties

Baptiste Planchard wijst erop dat de obligatieportefeuille voornamelijk is blootgesteld aan Investment Grade bedrijfsobligaties, maar ook 8% kortlopende staatsobligaties bezit. “We gebruiken ook derivaten op dit deel van onze uitstaande leningen om de volatiliteit te verminderen die samenhangt met schommelingen in de langetermijnrente. Bankschulden worden gewaardeerd in dit deel van de portefeuille, vooral die uitgegeven door de grote Europese banken, die de afgelopen 10 jaar de neiging hadden om hun balans te versterken en nu profiteren van stijgende rentetarieven om hun rentemarges te herstellen.

Hij is ook van mening dat we voorzichtig moeten blijven met high-yield obligaties (vooral B-ratings en lager), omdat bedrijven de komende jaren nog steeds met grote obligatievervaldata worden geconfronteerd. “Met de stijgende rentetarieven zal de herfinanciering van schulden problemen opleveren voor sommige spelers, die hun schulden zullen moeten herstructureren of activa zullen moeten verkopen. Sommige nichespelers in de vastgoedsector kunnen bijzonder hard worden getroffen door deze moeilijkheden”. 

In een notendop, hoewel er een groter aandeel obligaties in de portefeuille zit, blijft het risico van deze activaklasse beperkt, met een gevoeligheid van iets meer dan 2 voor een overwegend Investment Grade rating.

Frédéric Lejoint

Author Frédéric Lejoint

More posts by Frédéric Lejoint