Skip to main content

Door AXA IM

Het vooruitzicht van sterkere renteverlagingen in Europa, gedreven door lagere inflatie en een kwetsbaardere economie, staat in schril contrast met de onzekerheid rond de volgende beslissing van de Amerikaanse Federal Reserve. Deze verandering in het monetaire beleid suggereert een mogelijke verlaging van de herfinancieringskosten voor Europese bedrijven en overheden, wat een positief effect zou kunnen hebben op de kredietmarkt. Daardoor zou 2024 opnieuw een positief jaar moeten worden voor de activaklasse euro bedrijfsobligaties.

Gezien de mogelijke renteverlagingen door de Europese Centrale Bank kan het verkennen van euro bedrijfsobligaties een flexibele aanpak vereisen om de sectoren en emittenten met het grootste prestatiepotentieel te selecteren, gezien de verwachte toename van de verschillen van de spreads tussen emittenten van hoge en lage kwaliteit.

De kloof tussen het monetaire beleid en de impact ervan op de reële economie dreigt namelijk te leiden tot ongelijkheden tussen emittenten en sectoren, waarbij bedrijven met een solide financiële positie worden bevoordeeld en bedrijven met een fragiele balans en buitensporige schulden worden afgestraft.

[1] In deze context kan een “Total Return”-strategie effectief zijn vanwege haar ongedwongen karakter, waardoor weloverwogen beleggingsbeslissingen kunnen worden genomen op basis van een diepgaande kredietanalyse en kan worden geprofiteerd van de kansen die het veranderende kredietlandschap biedt.

Kansen

Een sterke overtuiging is gebaseerd op een diepgaand begrip van de marktdynamiek, macro-economische trends en bedrijfsspecifieke factoren die bijdragen aan het vertrouwen in geselecteerde sectoren en emittenten.  De volgende sectoren zullen naar verwachting kansen bieden:

Financiële waarden

We kunnen de fundamentele prestaties van Europese banken positief beoordelen. De winst in het vierde kwartaal van 2023 was bemoedigend, vooral in Italië en Spanje, maar de groei in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk bleef achter bij de verwachtingen. Hoewel nog steeds hoog, was de winstgevendheid iets lager dan in voorgaande kwartalen, omdat de nettorentebaten een piek bereikten. De kapitaalposities bleven sterk als gevolg van solide winsten en een bescheiden groei van de risicogewogen activa, ondanks hogere uitkeringen aan aandeelhouders. De vooruitzichten voor 2024 blijven bemoedigend, maar het voorzieningenniveau zou de komende kwartalen kunnen stijgen om eventuele economische problemen op te vangen. 

Nutsbedrijven

De sector zou een goed evenwicht moeten bieden tussen risico en rendement dankzij zijn stabiliteit en defensieve kwaliteiten, evenals zijn aantrekkelijke waarderingen. 

Vastgoed

De aantrekkelijke waarderingsniveaus van de sector en de blootstelling aan toonaangevende spelers in het Investment Grade-universum zijn bemoedigend, vooral in de residentiële en logistieke segmenten.

Een ‘Total Return’-benadering van euro bedrijfsobligaties

De Total Return-benadering is gericht op dynamische activaspreiding en kredietselectie over het gehele bedrijfsobligatiesegment, zonder de beperking van een benchmarkindex. Deze benadering combineert top-down activaspreiding op basis van kredietexpertise en bottom-up kredietselectie, met als doel waardebronnen te identificeren, te profiteren van marktanomalieën en zich aan te passen aan marktschommelingen door verschillende marktcycli heen.

Dit maakt het mogelijk om de belangrijkste bronnen van alfa te identificeren en prestaties te behalen ongeacht de marktomstandigheden. Daarnaast wordt het durationrisico actief beheerd tussen de verschillende risicocategorieën en evolueert de allocatie proactief in lijn met de marktcycli, wat de flexibiliteit biedt om het risico aan te passen om de waarde die aanwezig is in de markt te benutten.

Op dit moment wordt de voorkeur gegeven aan een ‘Barbell’-benadering, waarbij de nadruk ligt op respectievelijk defensieve en agressieve activa. Deze benadering houdt meestal in dat een groot deel van de portefeuille wordt belegd in activa met een laag risico (vaak kortlopende effecten of obligaties met een hoge rating), terwijl er ook een aanzienlijk deel wordt besteed aan risicovollere, hoger renderende activa (zoals achtergestelde obligaties of speculatieve hoogrentende schulden).

Deze gepolariseerde “Barbell”-aanpak moet gedurende heel 2024 worden aangemoedigd. Aan de ene kant betekent dit dat we zeer rigoureus moeten zijn in de selectie van obligaties, gebaseerd op een grondige fundamentele analyse. Aan de andere kant mag de carry die de beleggingscategorie biedt niet over het hoofd worden gezien. Het moet hoog genoeg zijn om de toename van de kortetermijnspreads te compenseren.


[1] Globale maatstaf voor het rendement van een belegging over een bepaalde periode, waarbij rekening wordt gehouden met zowel vermogenswinsten als inkomsten die door de belegging worden gegenereerd.

Disclaimer

Deze promotionele communicatie vormt geen beleggingsonderzoek of financiële analyse met betrekking tot verrichtingen in financiële instrumenten in de zin van de MiFID-richtlijn (2014/65/EU), noch vormt het een aanbod van AXA Investment Managers of van aan AXA IM gelieerde ondernemingen om beleggingen, producten of diensten te kopen of te verkopen. Ze mag niet worden opgevat als een uitnodiging of advies tot beleggen, als juridisch of fiscaal advies, als een aanbeveling voor een beleggingsstrategie of als een gepersonaliseerde aanbeveling voor het kopen of verkopen van effecten.

Deze communicatie wordt uitsluitend gebruikt voor informatieve doeleinden. Ze werd samengesteld op basis van gegevens, projecties, ramingen, verwachtingen en veronderstellingen die subjectief kunnen zijn. De analyses en conclusies zijn de uitdrukking van een onafhankelijke mening, op basis van de beschikbare informatie op een bepaalde datum. De informatie in deze communicatie werd vereenvoudigd en is daardoor onvolledig. Deze communicatie vormt vanwege AXA Investment Managers of haar dochteronderneming geen contractueel element noch een aanbod om te kopen of verkopen, noch een beleggingsvoorstel of een beleggingsadvies.

Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, van deze communicatie is verboden, tenzij met voorafgaandelijke formele goedkeuring van AXA IM. AXA Investment Managers Paris kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige beslissing die op basis van deze informatie wordt genomen.

Deze communicatie werd uitgegeven door AXA Investment Managers Paris, een vennootschap opgericht onder de wetten van Frankrijk, met zetel in Tour Majunga, La Défense 9 – 6 place de la Pyramide – 92800 Puteaux, ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder nummer 353 534 506. Portfolio management Company goedgekeurd door de Autorité des Marchés Financiers (AMF) op 7 april 1992 onder het nr. GP92-08. Verspreid in België en Luxemburg, door AXA IM Benelux, vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Troonplein, 1, B-1000 Brussel, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 604.173.

© AXA Investment Managers 2024. Alle rechten voorbehouden.

AXA Investment Managers

Author AXA Investment Managers

More posts by AXA Investment Managers