Skip to main content

Financieel jargon zit vol acroniemen. Het is soms moeilijk om de uitleg van uw financiële tussenpersoon te begrijpen wanneer hij deze nogal cryptische termen gebruikt. Hier zijn enkele van deze afkortingen met hun definities en uitleg.

EBITDA

EBIDTA staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization. Dit verwijst naar het inkomen van een bedrijf voor rente, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen. Dit bedrag definieert dus de inkomsten van een bedrijf uit zijn activiteiten vóór aftrek van andere financierings- en investeringskosten. Deze term wordt vaak gebruikt om de operationele winstgevendheid van de activiteiten van een bedrijf aan te tonen.

IRR

IRR staat voor Internal Rate of Return (intern rendement). Dit maakt het mogelijk om de winstgevendheid en opbrengst van een investeringsproject te meten. Het komt overeen met de discontovoet die moet worden toegepast op de kasstromen van een project, zodat hun huidige waarde overeenkomt met de investering. Hoe hoger dit percentage, hoe groter de potentiële winst.

NAV of NIW

NAV staat voor Net Asset Value of netto-inventariswaarde in het Nederlands. Dit komt overeen met de waarde van de activa van een belegging, zoals een beleggingsfonds, na aftrek van kosten. Deze term kan ook worden gebruikt om de waarde van een bedrijf aan te geven. Dit komt overeen met de waarde van de activa minus de waarde van de passiva.

AUM

AUM staat voor Assets Under Management. Deze term wordt over het algemeen gebruikt om de totale waarde aan te geven van de activa die een instelling beheert of beheert. Het AUM van een private bank zou bijvoorbeeld op deze manier kunnen worden aangegeven om het vermogen onder beheer weer te geven. Deze activa behoren haar niet toe, ze behoren toe aan haar klanten en zij beheert ze, maar dit toont haar belang aan.

EPS

EPS staat voor “Earnings Per Share” (winst per aandeel) en geeft aan hoeveel winst een bedrijf per aandeel maakt. De winst per aandeel moet niet worden verward met het dividend, dat het deel van de winst is dat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.

I.de.L

Author I.de.L

More posts by I.de.L